#HackEd

#HackEd on oppilaskeskeinen oppimismalli, missä itsearvioinnin avulla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen ja yksilöllinen eteneminen. Oppilas ottaa aikaisempaa suuremman vastuun oppimisesta ja opettajan rooli on tavoitteiden asettaminen ja oppimisen tukija ja ohjaaja.

Yksilöllinen oppiminen

Yksilöllisen oppimisen mallissa oppijalla on autonomia omasta oppimisestaan. Autonomia tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että oppija voi edetä uuteen aiheeseen omaan tahtiin. Kurssi on jaettu useampaan tasoon ja tasolta toiselle siirryttäessä oppijan on läpäistävä tasotesti. Oppitunnit eivät tällöin ole enää opettajajohtoisia, vaan opettajasta tulee oppijoiden mentori.

Itsearviointi

Oppilas kontrolloi omaa oppimistaan tekemällä tasolta toiselle siirryttäessä tasotestin. Oppilas myös tarkistaa testin itsenäisesti pisteytysohjeiden mukaisesti ja tekee itsearvion sanallisesti siitä, miten hyvin on mielestään tason asiat oppinut. Jos oppilas ei saa riittävästi pisteitä tason läpäisyä varten, tekee hän lisätehtäviä menestyäkseen seuraavalla kerralla paremmin testissä. Tasotesti perustuu oppilaan itsearviointiin ja testin tulokset jäävät vain oppilaan omaan tietoon.

Uudenlaisia menetelmiä oppia

Yksilöllisen oppimisen malli mahdollistaa uudenlaisten menetelmien käyttämisen oppimisessa. Oppimismallissa on voimakkaasti piirteitä flipped classroom -menetelmästä, jossa opettajajohtoinen luennointi on suurelta osin korvattu esimerkiksi opetusvideoilla. Sen lisäksi, että rohkaistaan opettajia tekemään opetusvideoita, tuetaan vertaisoppimista jalostamalla eTabbi-hankkeessa kokeiltua ideaa, jossa oppilaat tekevät toisilleen opetusvideoita.

Mastery learning

Yksilöllisen oppimisen opetusmallissa on mastery learning -ajatuksen lisäksi mahdollistettu jokaisen oppijan eritahtinen eteneminen aihekokonaisuuksista toiseen. Näin hitaammille oppijoille on saatu enemmän aikaa oleellisimpien perustaitojen oppimiseen ja lahjakkaammat oppijat ovat saaneet enemmän aikaa vaikeimpien asioiden opiskeluun.

  1 comment for “#HackEd

  1. Ritva Mutanen
    25.3.2015 at 09:23

    Tulen tänään sibbetalolle oppimaan lisää

Vastaa